[team_member image=»9292″ img_size=»400×600″][/team_member]

Абитаева Жазира Магатовна
Оқу бөлімінің меңгерушісі
толығырақ ⇒

[team_member image=»9293″ img_size=»400×600″][/team_member]

Саденова Жадыра Манатбековна
Оқу бөлімінің хатшысы
толығырақ ⇒


1.1 Оқу бөлімі «Қазақмыс «Корпорациясының политехникалық колледжі»ЖМ құрылымдық бөлімшесі болып табылады.
1.2 оқу бөлімі педагогикалық кеңестің шешімі бойынша директордың бұйрығымен қайта ұйымдастырылады және таратылады.
1.3. Оқу бөлімі директордың оқу және оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі орынбасарының тікелей басшылығымен жұмыс істейді және колледж бөлімшелерімен тығыз өзара іс-қимыл жасайды.
1.4. «Қазақмыс «Корпорациясының политехникалық колледжі» ЖМ (бұдан әрі-колледж) оқу бөлімі колледждің оқытушылар құрамын кеңінен тарту арқылы оқу процесін кәсіби деңгейде ұйымдастыратын және бағыттайтын колледждің оқу жұмысының орталығы болып табылады.
1.5. Оқу бөлімінің қызметіне директордың бұйрықтары бойынша лауазымға тағайындалатын және босатылатын меңгеруші басшылық етеді. Оқу бөлімінің меңгерушісі болмаған кезеңде оның міндеттері оқу бөлімінің хатшысына жүктеледі.
1.6. Оқу бөлімінің өз атауы белгіленген дөңгелек мөрі болады.
1.7. Өз қызметінде оқу бөлімінің қызметкерлері тізімі А қосымшасында келтірілген құжаттарды басшылыққа алады.

2. Оқу бөлімінің негізгі міндеттері
2.1. Оқу процесін бақылауды үйлестіру және жүзеге асыру.
2.2. Мемлекеттік жалпы білім беру стандарттары және оқу жұмыс жоспарлары негізінде оқу процесін ұйымдастыру, олардың орындалуын бақылау, ал енгізілетін өзгерістердің құқықтық негізі болуға тиіс.
2.3. Басқа ұйымдардың ҚР ҚМ сұрауы бойынша мәліметтерді, есептерді дайындау, үйлестіру және ұсыну.
2.4. Лицензиялау, аттестаттау, аккредиттеу, колледжді кешенді тексеру, білім беру процесінің нәтижелерін талдау үшін мәліметтерді жинау және талдау.
2.5. Бітіру біліктілік емтихандары мен жобаларын қорғауға құжаттаманы дайындау бойынша АА хатшыларымен жұмысты ұйымдастыру.
2.6. Колледжішілік бақылауды жүзеге асыруға қатысу.
2.7. Жас мамандарды жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу.

2.8. Оқу және өндірістік тәжірибелерді ұйымдастыруға және өткізуге қатысу.
2.9. Директордың, директордың ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыстар жөніндегі орынбасарының перспективалық және ағымдағы тапсырмаларын орындау.

3. Бөлімшенің басшылығы мен құрылымы

3.1. Бөлімше оқу процесін ұйымдастыру бойынша жұмысты жетілдірудің жалпы стратегиясын әзірлейтін колледждің құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Мамандарды даярлау сапасын басқару мен бақылаудың, олардың жұмыс нәтижелерінің деңгейін бағалау және қолданыстағы талаптарға сәйкестігі мақсатында студенттерді, оқытушыларды аттестаттаудың, осы негізде оқу процесін одан әрі жетілдіру жөніндегі практикалық шараларды іске асырудың жедел органы болып табылады.
3.2. КББ оқу бөлімі қызметкерлерінің құрамы келесідей: оқу бөлімінің меңгерушісі және ти оқу сағатының хатшысы.
3.3. Оқу бөлімі меңгерушісінің жоғары білімі болуы тиіс.
3.4. Оқу бөлімінің меңгерушісі қызметкерлердің өз міндеттерін және оларға берілген тапсырмаларды орындауын, еңбек тәртібінің, өрт қауіпсіздігі және еңбекті қорғау ережелерінің сақталуын бақылайды. Оқу бөлімі қызметінің негізі жұмыс оқу жоспарлары негізінде бекітілген кестенің орындалуын жедел бақылау арқылы колледжде оқу процесін ұйымдастыру, колледж мамандарды дайындайтын қоғамның жағдайы мен даму перспективалары мен сұраныстарын ескере отырып, колледждегі оқу жұмысының барлық нысандарын, түрлері мен әдістерін, сондай-ақ колледж Жарғысында, директорда, педагогикалық кеңесте белгіленген қолданыстағы директивалық құжаттар мен нормативтерді жақсарту болып табылады.
– өз құзыреті шегінде облыстық білім департаментімен оқу процесі бойынша хат алмасуды жүзеге асырады;
– оқытушылар құрамының оқу жүктемесінің орындалуын бақылауды жүзеге асырады;
сабақтар, сынақтар, ағымдағы және мемлекеттік емтихандар кестесінің құрылуын және тұрақтылығын бақылайды;
– аралық және қорытынды бақылаудың аттестаттау түрлерін талдауды жүзеге асырады және ұйымдастырады, кешенді тестілеудің, оқу процесінің сапасына сыртқы сараптаманың жүргізілуін бақылайды;
– колледждің бухгалтериясына статистикалық есептерді ұсынуға бақылауды жүзеге асырады.
– бұйрықтардың ресімделуін, студенттердің жеке істерінің жүргізілуін бақылауды жүзеге асырады;
– студенттердің дипломдарын, академиялық анықтамаларды рәсімдеуге бақылауды жүзеге асырады,
оқу билеттерін, сынақ кітапшаларын, диплом беру кітабын жүргізу;
—бақылау-талдау қызметін, сынақ-емтихан сессияларын, мемлекеттік емтихандарды дайындау мен өткізуді бақылауды, емтихан материалдарын талдауды жүзеге асырады;
– оқыту сапасын жақсарту, оқу процесін жетілдіру және ұйымдастыру бойынша ұсыныстар енгізеді;
– аралық бақылау нәтижелерін талдауды, сессиялар бойынша бақылауды жүзеге асырады;;
– 2нк статистикалық есептілікті жүзеге асырады;
– оқытушылар құрамының аттестаттау комиссиясының жұмысына қатысады.

3.5. Оқу бөлімінің хатшысы-1 бірлік —
– студенттердің жеке істеріне жауап береді;
– студенттердің жеке істерін қабылдайды, рәсімдейді және жинақтайды;;
– түлектердің жеке істерін ресімдейді және мұрағатқа тапсырады;
– студенттер контингентінің есебін жүргізеді (қабылдау, оқудан шығару, қайта қабылдау, академиялық демалыс, басқа ЖОО-дан және курстан курсқа ауыстыру);
– оқу процесіне қатысты барлық бұйрықтар мен тапсырмаларды басып шығарады;
– колледждің аудиториялық қорының есебін және бақылауын жүргізеді;
– сабақтардың бұзылуы, сынақтар мен емтихандардың ауысуы туралы уақтылы хабарлайды;
– бекітілген оқу сабақтарының, емтихандардың кестесін орындауды бақылауды жүзеге асырады;
– оқытушының науқастануына, іссапарға және т. б. байланысты дәлелді себептер бойынша болмауына байланысты оқу сабақтарын уақытылы ауыстыруды жүргізеді.;
– оқытушылар құрамының жұмысын есепке алу табелін жүргізеді;
– колледж бойынша студенттердің атаулы кітабын жүргізеді.